Art. 1. Voorwerp

Dit reglement regelt de modaliteiten van de wedstrijd (“Cashback-actie voorjaar 2019”) georganiseerd door Hörmann Belgium NV/SA, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Vrijheidweg 13, ingeschreven onder KBO-nummer BE 0417.609.051.

Hörmann Belgium NV/SA schenkt via elke officiële verdeler 1 cashback aan een klant met een maximumbedrag van 1000 EUR per winnaar.

De organisator bepaalt soeverein de modaliteiten en de inhoud van dit reglement.  Zij kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement.

Dit reglement zal publiek gemaakt worden via www.hormann.be.  Eventuele wijzigingen zullen eveneens opgenomen worden op de website.

Deelname aan de wedstrijd door middel van het invullen van het wedstrijdformulier betekent ook de aanvaarding van dit reglement.

De gegevens die door de deelnemers ter beschikking worden gesteld, worden niet doorgegeven aan derden en zullen enkel gebruikt worden om de winnaars te contacteren.

 

Art. 2. Deelname

De deelname kan enkel gebeuren door middel van het invullen van het wedstrijdformulier in de showroom van de deelnemende verdeler (alle deelnemende verdelers kan u terugvinden op www.dealers-hormann.be).

Alle op het inlichtingenblad gevraagde gegevens m.b.t. de wedstrijd dienen ingevuld te worden. Het deelnameformulier moet volledig worden ingevuld.

Het wedstrijdformulier is voorbehouden voor klanten die tussen 18/02/2019 en 30/04/2019 een aankoop doen van een product waarop een eventuele cashback van toepassing is. Deze aankoop dient vergezeld te zijn van een waardebon. Deze waardebon kan u downloaden op www.hormann-waardebon.be tussen 18/02/2019 en 31/03/2019.

Enkel de eigenaar of de vruchtgebruiker van het aangekochte/bestelde Hörmann-product kan deelnemen aan deze wedstrijd. Personeelsleden van de organisator zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.  De inrichter van de wedstrijd heeft het recht om personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd.

De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of slechte communicaties ingevolge de technische eigenschappen eigen aan het gebruik van internet.

Maximum 1 deelname per adres is toegelaten.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 18 februari 2019 tot uiterlijk 30 april 2019 om 23:55 uur.

 

Art. 3. Aanduiding van de winnaars

Per deelnemende verdeler is er 1 winnaar. De persoon die het deelnameformulier correct invult (incl. een goed antwoord op de wedstrijdvraag) en van wie het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst aanleunt bij de werkelijkheid wint de cashback.

De prijs bestaat uit een terugbetaling van de aankoopwaarde van het door de winnaar aangekochte Hörmann-product met een maximum van € 1.000,00 per winnaar.

De winnaars moeten een geldige factuur/bestelbon voorleggen van de aankoop van het Hörmann-product bij één de deelnemende verdelers in België.

De aanduiding van de winnaars zal gebeuren binnen de twee weken na 30/04/2019.

De inrichter zal onmiddellijk de aangeduide winnaars contacteren.

Binnen de twee weken na de aanduiding van de winnaars zal de prijs worden uitbetaald aan de winnende deelnemers.

Deze prijs kan niet worden omgeruild en is niet  overdraagbaar aan derden.

 

Art. 4. Diverse bepalingen

Dit wedstrijdreglement wordt bekend gemaakt via de website van de organisator www.hormann.be.

Elke betwisting aangaande dit reglement en hetgeen ermee samenhangt, zal beheerst worden door het Belgisch recht en beslecht worden voor de rechtbanken van de zetel van de organisator.

Over de wedstrijd kan noch schriftelijk noch telefonisch worden gecommuniceerd.