Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen
De onderstaande opmerkingen geven een globaal overzicht wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over ons beleid op het gebied van gegevensbescherming vindt u in de beschrijving van ons privacybeleid hieronder.

Verzamelen van gegevens via onze websiteWie is verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens op deze website?
De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website. De contactgegevens van de exploitant vindt u in de colofon van deze website.

Op welke manieren verzamelen we uw gegevens?
Uw gegevens worden ten eerste verzameld doorat u de gegevens aan ons meedeelt. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om gegevens die u op een webformulier invoert.

Andere gegevens worden bijvoorbeeld bij het bezoek aan de website verzameld door onze IT-systemen. Het gaat hierbij vooral om technische gegevens (bv. browser, besturingssysteem of tijd van het bezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld wanneer u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt geregistreerd om een foutloze werking van de website te kunnen waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gedrag op de website.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt op elk moment het recht om kosteloos informatie op te vragen over de herkomst, ontvanger en doelstelling van de opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht om correctie, blokkering of wissen van deze gegevens te eisen. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot de gegevensbescherming kunt op elk moment contact opnemen via het in de colofon vermelde adres. Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichtcommissie.
Bovendien hebt u het recht om onder bepaalde omstandigheden een beperking te eisen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Details hierover vindt u in de privacyverklaring onder “Recht op beperking van de verwerking”.

Analysehulpmiddelen en hulpmiddelen van derden
Tijdens het bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk door middel van zgn. cookies en met behulp van analysesoftware. De analyse van het surfgedrag vindt in de regel anoniem plaats; het surfgedrag kan niet tot u persoonlijk worden herleid. U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of de analyse voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de onderstaande privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u in het privacybeleid informeren over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De exploitant van deze website neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website bezoekt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt beschreven welke gegevens wij verzamelen en waarvoor deze worden gebruikt. Er wordt uitgelegd met welk doel dit gebeurd.

Wij wijzen erop dat er bij gegevensoverdracht via internet (bv. bij communicatie via e-mail) sprake kan zijn van zgn. beveiligingsgaten. Een naadloze bescherming tegen toegang tot de gegevens door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen
Telefoon: +49 (0) 05204-915 990

E-mail: privacyspam@spam.comspam@spam.comhoermann.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke resp. rechtspersoon die alleen of met anderen beslist over de doeleinden en middelen bij de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen etc.).

Intrekken van uw toestemming voor de verwerking van de gegevens
Veel verwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een al verstrekte toestemming voor verwerking op elk moment intrekken. Hiervoor is een eenvoudige mededeling via e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van intrekken blijft hierdoor onaangetast.

Recht op bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (artikel 21 AVG)
Wanneer het verzamelen van gegevens op grond van artikel 6  par. 1 sub e of f AVG plaatsvindt, hebt u op elk moment het recht om op grond van uw persoonlijke omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt eveneens voor profilering op grond van deze bepalingen. De resp. juridische grondslag voor deze verwerking, vindt u in deze privacyverklaring. Wanneer u bezwaar maakt, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen (bezwaar volgens artikel 21 par. 1 AVG).

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt U op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor het doel van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vanaf dat moment niet meer gebruikt ten behoeve van direct marketing (bezwaar volgens artikel 21 par. 2 AVG).

Recht op bezwaar bij de verantwoordelijke toezichtcommissie
Bij schending van de AVG heeft de benadeelde het recht op bezwaar bij een toezichtcommissie, in het bijzonder in de land van regulier verblijf, de werklocatie of de plaats van de vermoedelijke schending. Het recht op bezwaar bij andere bestuurlijke rechters of gerechtelijke bevelen wordt hierdoor niet aangetast.

Recht op overdracht van de gegevens
U hebt het recht om de gegevens die wij op basis van uw toestemming of met betrekking tot de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken voor uzelf of een derde partij op te vragen in een gangbaar, door geautomatiseerde systemen leesbaar formaat. Wanneer u directe overdracht van de gegevens aan een derde partij verlangt, wordt dit uitsluitend uitgevoerd voor zover dit technisch uitvoerbaar is.

SSL- resp. TLS-encryptie
Op deze pagina wordt om veiligheidsredenen en ter bescherming van vertrouwelijke informatie zoals bv. bestellingen of aanvragen die u ons als exploitant doet toekomen, gebruik gemaakt van een SSL- resp. een TLS-encryptie. Een versleutelde verbinding kunt u herkennen aan “https://” in plaats van “http://” op de adresbalk. Daarnaast verschijnt er op de adresbalk een slotsymbool.

Wanneer de SSL- resp. TLS-encryptie is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, wissen en corrigeren
U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment het recht om kosteloos informatie op te vragen over de van u opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en daarnaast het recht tot correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot de gegevensbescherming kunt op elk moment contact met ons opnemen via het in de colofon vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt op elk moment contact met ons opnemen via het in de colofon vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende situaties:

  • Wanneer u de juistheid van de bij ons opgeslagen gegevens betwist, hebben wij in de regel enige tijd nodig om dit te controleren. Gedurende deze periode hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  • Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is of was, kunt u in plaats van wissen, beperking van de gegevensverwerking eisen.
  • Wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het oorspronkelijke doel maar de gegevens echter nog wel nodig hebben voor uitoefening, verdediging of geldend maken van rechtsvorderingen, hebt u het om in plaats van wissen, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  • Wanneer u bezwaar hebt ingediend op grond van artikel 21 par. 1 AVG, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet is vastgesteld welke belangen prevaleren hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens, afgezien van opslag, uitsluitend met uw toestemming, voor uitoefening resp. verdediging van rechtsvorderingen, ter bescherming van de rechten van andere natuurlijke of rechtspersonen of op grond van een belangrijk publiek belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

3. Toezichthouder gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven toezichthouder gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een toezichthouder aangewezen.

Jens Paul
Nemesis Consulting GmbH
Carl Schurz-Strasse -21-23
D-66953 Pirmasens

E-Mail: datenschutzspam@spam.comspam@spam.comhoermann.de

4. Verzamelen van gegevens via onze website

Cookies
Op een deel van onze webpagina's wordt gebruikgemaakt van zgn. cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via de browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zgn. “session-cookies". Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat ze worden gewist. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt over het plaatsen van cookies en om de cookies alleen in speciale gevallen te aanvaarden of in het algemeen te weigeren. U kunt ook in de browser instellen dat cookies bij het afsluiten van de browser automatisch worden gewist. Wanneer het gebruik van cookies wordt uitgeschakeld, kan de functionaliteit van de website worden aangetast.

Cookies, die voor de uitvoering van de elektronische communicatie of voor het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (bv. een winkelmandje) vereist zijn, worden op grond van artikel 6 par. 1 sub f van de AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies waarmee de technisch storingsvrije en optimale beschikbaarheid van de dienstverlening wordt gewaarborgd. Andere cookies (bv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) die worden opgeslagen, worden in deze privacyverklaring apart behandeld.

Logbestanden op de server
De provider van deze pagina's verzamelt automatisch gegevens die door uw browser worden verzonden. Deze gegevens worden op de server opgeslagen in zogenaamde logbestanden. Het gaat hierbij om:

  • type en versie van de browser
  • gebruikt besturingssysteem
  • verwijzende URL
  • hostnaam van de computer die verbinding maakt
  • tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met gegevens uit andere bronnen.
De opslag van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze weergave van zijn website. Hiervoor moeten de logbestanden worden opgeslagen.

Contactformulier
Wanneer u ons via het contactformulier een aanvraag toestuurt, wordt de informatie op het formulier bij ons opgeslagen, incl. de door u opgegeven contactgegevens voor het verwerken van de aanvraag en eventuele vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.
De verwerking van de ingevoerde gegevens op het contactformulier vindt daarom uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 par. 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Hiervoor is een eenvoudige mededeling via e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van intrekken blijft hierdoor onaangetast.

De gegevens die u op het contactformulier invoert blijven bij ons opgeslagen totdat u verzoekt om de gegevens te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de opslag vervalt (bv. nadat uw aanvraag volledig is verwerkt). Dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen – in het bijzonder de periode van opslag – blijven onaangetast.

5. Analysehulpmiddelen en reclame

Google Analytics
Op deze website wordt gebruik gemaakt van functies van de analyseservice Google Analytics. De aanbieder van deze service is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.Google Analytics maakt gebruik van zgn. "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen om een analyse van uw gebruik van de website mogelijk te maken. De door de cookie gecreëerde informatie over uw gebruik van deze website worden gewoonlijk aan een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

De opslag van Google-Analytics cookies vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardig belang bij de analyse van het gebruiksgedrag om zowel het aanbod van de website als de reclame te optimaliseren.

IP- anonimisering
Wij hebben op deze website de functie “IP-anonimisering” ingeschakeld. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de EU-lidstaten en andere landen waarbinnen deze EER overeenkomst geldt, vóór verzending naar de VS ingekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere services aan de exploitant van de website te leveren die verbonden zijn met het gebruik van website. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plug-in
U kunt het opslaan van cookies door een overeenkomstige instelling van uw browser-software voorkomen; we wijzen u er echter op, dat u in dit geval niet alle functies van deze website in volledige omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de gegevens en uw gebruik van de website via cookies en het verzenden en verwerken van deze gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google voorkomen door de plug-in van de onderstaande link te downloaden en installeren : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen de registratie van uw gegevens
U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de onderstaande link te klikken. Hierdoor wordt een Opt-Out cookie geplaatst waarmee de registratie van uw gegevens bij een toekomstig bezoek aan deze website wordt voorkomen. Google Analytics deactiveren..

Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Orderverwerking
Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten voor de verwerking van de opdrachtgegevens en voeren de strenge Duitse voorschriften op het gebied van gegevensbescherming bij gebruik van Google Analytics volledig uit.

Demografische kenmerken bij Google Analytics
Op deze website wordt gebruik gemaakt van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hiermee kan een rapportage worden opgesteld met informatie over leeftijd, geslacht en interesse van de bezoeker van deze website. Deze gegevens zijn afkomstig uit interessegerichte reclame van Google en de bezoekersinformatie van andere aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een individuele gebruiker worden gekoppeld. U kunt deze functie op elk moment via de advertentie-instelling in uw Google account uitschakelen of de registratie van uw gegevens door Google Analytics algemeen verbieden zoals uitgelegd bij “bezwaar tegen de registratie van uw gegevens".

Webtrekk

Voor de statistische analyse van het gebruik van onze website en de optimalisatie van ons aanbod, maken wij gebruik van de technologie van Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, D-10115 Berlin (www.webtrekk.com).

Met betrekking tot het gebruik van onze website wordt informatie vanaf uw browser verzonden, opgeslagen en geanalyseerd. Dit gebeurt met behulp van een cookie-technologie en zogenaamde pixels die op elke pagina zijn opgenomen. Hierbij worden de volgende gegevens opgeslagen: Request (bestandsnaam van het opgevraagde bestand), browsertype/-versie, ingestelde taal van de browser, gebruikt besturingssysteem, interne resolutie van het browservenster, resolutie van het beeldscherm, activering van Javascript, Java aan/uit, cookies aan/uit, kleurdiepte, referrer-URL, IP-adres (wordt uitsluitend anoniem vastgesteld en direct na gebruik weer gewist), tijd van het bezoek, aantal kliks.

Direct herleiden van deze informatie naar individuele personen is uitgesloten. De op deze manier verzamelde gegevens worden gebruikt om anonieme gebruikersprofielen op te stellen die de basis vormen voor de gebruikersstatistieken. De met Webtrekk-technologie verzamelde gegevens worden zonder aparte toestemming van de bezoeker niet gebruikt om de bezoeker individueel te identificeren en worden op geen enkel moment samengevoegd met de persoonlijke gegevens via de eigenaar van het pseudoniem (gebruikersnaam). Bent u geïnteresseerd in de over u verzamelde gegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen met een opmerking over uw individuele en geanonimiseerde Webtrekk-Cookie-ID die u kunt laten weergeven in uw browser via de volgende link: laat hier uw Webtrekk-Cookie-ID (EID) weergeven.

De gebruiker kan op elk moment en met directe ingang voor toekomstig gebruik bezwaar maken tegen de gegevensregistratie en -opslag door Webtrekk. Ga hiervoor naar het onderstaande adres. Door bevestigen van de link wordt op uw harde schijf een zgn. Opt-Out-Cookie geplaatst. Dit cookie heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Let er s.v.p. op dat bij het wissen van alle cookies op uw computer, ook dit Opt-Out cookie wordt gewist. D.w.z. dat u opnieuw een Opt-Out cookie moet plaatsen wanneer u het bezwaar tegen gebruik van de anonieme gegevensregistratie in stand wilt houden. Het Opt-Out cookie wordt per browser en per PC ingesteld. Wanneer u onze website van huis uit en vanaf uw werkadres met verschillende browsers bezoekt, moet u op de verschillende browsers resp. de verschillende PC's een Opt-Out-Cookie activeren.

6. Plug-ins en hulpmiddelen

Google Maps
Op deze pagina wordt via een zgn. API gebruikgemaakt van de kaartservice Google Maps. De aanbieder van deze service is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.Om van de functionaliteit van Google Maps gebruik te kunnen maken is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in de regel aan een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps vindt plaats in verband met een verbeterde weergave van onze online diensten en een eenvoudige vindbaarheid van de door ons op de website opgenomen locaties. Wij hebben hierbij een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 par. 1 sub f AVG.

Verder informatie over de omgang met uw gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google op: